ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN SPRING

Spring V.O.F.
Hoek 21
5571 GJ Bergeijk

Artikel 1 Toepassingsgebied

  • Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Spring partij is, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
  • Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door Spring uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 2 Aangaan overeenkomst

2.1      Overeenkomsten en nadere overeenkomsten, welke niet schriftelijk zijn   aangegaan, zijn voor Spring eerst bindend na schriftelijke bevestiging van de zijde van Spring.

2.2.     De verplichtingen van Spring gaan nooit verder dan door Spring schriftelijk is bevestigd.

Artikel 3 Offerte en totstandkoming overeenkomst

3.1.     Alle schriftelijke aanbiedingen van Spring zijn vrijblijvend en geldig gedurende 14 dagen na dagtekening, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien de opdrachtgever het aanbod niet binnen de voornoemde termijn heeft aanvaard, vervalt het aanbod tenzij verlenging van het aanbod schriftelijk is overeengekomen. Na verval van het aanbod is Spring gerechtigd het aanbod te wijzigen.

3.2.     Het aanbod is gebaseerd op de door de opdrachtgever verstrekte informatie, waarbij Spring mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid hiervan.

3.3.     Een overeenkomst komt pas tot stand indien de opdrachtgever en Spring de aanvaarding van het aanbod beiden schriftelijk ondertekend hebben.

Artikel 4 Medewerking door opdrachtgever

  • De opdrachtgever zal Spring steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.
  • De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Spring verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.
  • Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd doordat de opdrachtgever zijn in de artikelen 4.1 genoemde verplichting niet nakomt dan wel de door de opdrachtgever verstrekte informatie niet voldoet aan het in artikel 4.2 bepaalde, zijn de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de opdrachtgever en is Spring bevoegd het daardoor noodzakelijke geworden meerwerk in rekening te brengen.

Artikel 5 Uitvoering

5.1.     Spring neemt bij de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en zal deze overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren conform de eisen van goed vakmanschap.

5.2.     Spring zal bij het uitvoeren van de overeenkomst zoveel mogelijk rekening houden met redelijke wensen van de opdrachtgever, mits dit naar oordeel van Spring bevorderlijk is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst.

5.3.     Indien en voor zover een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Spring het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 6 Wijzigingen en meerwerk

  • Partijen kunnen tussentijds overeenkomen dat de aanpak en omvang van de overeenkomst en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden worden uitgebreid of gewijzigd. Meerwerk zal door Spring in principe slechts dan worden verricht, indien door partijen daaromtrent een schriftelijke nadere overeenkomst is getekend.
  • Deze extra werkzaamheden zullen door opdrachtgever worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Spring.
  • De opdrachtgever aanvaardt dat door wijzigingen van de werkzaamheden als bedoeld in artikel 6.1 het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de overeenkomst kan worden beïnvloed.
  • Indien naar het oordeel van Spring een wijziging in de uitvoering van de overeenkomst nodig is om aan de verplichtingen jegens de opdrachtgever te voldoen, is Spring bevoegd die wijziging naar redelijkheid en billijkheid aan te brengen.

Artikel 7 Honorarium

7.1.     Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een tarief per        uur, per dagdeel, per dag of een vast honorarium overeenkomen.

7.2.     Tarieven zijn exclusief reis- en verblijfkosten, tenzij anders overeengekomen.

 

Artikel 8 Prijs en betaling

8.1.     Betaling door de opdrachtgever dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder korting of verrekening door overschrijving naar een door Spring aan te wijzen bankrekening.

8.2.     Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, verkeert hij zonder ingebrekestelling in verzuim. Spring is bevoegd de vordering uit handen te geven in welk geval de de opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten en van eventuele gerechtelijke kosten.

8.3.     Heeft de opdrachtgever bezwaar tegen een factuur van Spring, dan geeft de opdrachtgever dit binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur te kennen. De opdrachtgever heeft tot 14 dagen na dagtekening van de factuur de tijd dit bezwaar schriftelijk te motiveren. Indien de opdrachtgever niet aan bovenstaande heeft voldaan, wordt de opdrachtgever geacht de factuur te hebben aanvaard.

8.4.     Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

Artikel 9 Overmacht

9.1.     Bij overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Spring opgeschort. In dat geval is Spring verplicht te leveren zodra dit redelijkerwijs mogelijk is. Met overmacht wordt gelijk gesteld onvoorziene omstandigheden met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan Spring zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst daardoor onmogelijk, dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat prompte naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van Spring kan worden gevergd.

Als zodanige omstandigheden komen onder meer in aanmerking: overheidsmaatregelen, bedrijfs-, verkeers- en of transportstoringen, storingen in de aflevering van een gereed product, grondstoffen en / of hulpmiddelen, ziekte van ingezet personeel, werkstakingen, uitsluitingen, belemmeringen door derden, door beide partijen onvoorziene technische complicaties etc. Indien Spring bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan is Spring gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1.   De totale aansprakelijkheid van Spring wegens toerekenbare tekortkoming in nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de tot het moment van de fout gedeclareerde opdrachtsom, tenzij anders overeengekomen.

10.2.   De aansprakelijkheid van Spring wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien de opdrachtgever Spring onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Spring ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van de verplichtingen tekort blijft schieten.

10.3.   Spring is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt doordat de opdrachtgever tekort is geschoten in het tijdig verstrekken van juiste informatie welk Spring naar haar oordeel, nodig heeft voor een juiste uitvoering van de overeenkomst.

10.4.   Opdrachtgever zal Spring vrijwaren voor aansprakelijkheid als gevolg van aanspraken van derden alsmede voor schade, die is veroorzaakt door handelen of nalaten van bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden.

10.5.   Buiten de in artikel 11.1 genoemde aansprakelijkheid rust op Spring geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding jegens de opdrachtgever en/of derden, ongeacht de grond waarop een actie zou worden gebaseerd.

Artikel 11 Beëindiging

11.1.   Tussentijdse beëindiging van een overeenkomst is slechts mogelijk indien partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen of onder betaling van het verschuldigde bedrag tot het oorspronkelijke einde van de overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk een andere betaling overeengekomen zijn.

Artikel 12 Toepasselijk recht

12.1.   Alle overeenkomsten met opdrachtgevers zijn onderworpen aan Nederlands recht.

Artikel 13 Geschillen

13.1.   Alle in redelijkheid gemaakt gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die het gevolg zijn van niet-nakoming door de opdrachtgever van verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst komen voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 14 Slotbepaling

14.1.   Spring is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing zijn steeds de laatst gedeponeerde versie van de algemene voorwaarden.

14.2.   Ingeval een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig blijken te zijn of worden vernietigd, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige in stand. Voor de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) treedt alsdan een rechtsgeldige bepaling in de plaats, die de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) voor wat betreft de inhoud, strekking en gevolg zo dicht mogelijk benadert.

14.3.   De opdrachtgever is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Spring.

Bergeijk, 23 juli 2020